Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka