RAZLAGA petega odstavka 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka

Predpisi, na katere predpis vpliva