ZAKLJUČNI račun proračuna Občine Pivka za leto 2016