Obvestilo o zaprtju stadiona v Pivki

4. 10. 2023 155