BALINARSKI KLUB PIVKA (ženski balinarski klub)

Kolodvorska 5, Pivka, 6257 Pivka