Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
Splošne zadeve
Družbene dejavnosti
Stanovanjsko področje in poslovni prostori
Komunalna dejavnost in urejanje prostora
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov v cestnem telesu občinske javne ceste
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste -zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja za poseg na občinski cesti/v njenem varovalnem pasu
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja za postavitev pomožnih kmetijsko gozdarskih nezahtevnih in enostavnih objektov
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Taksa: 22,70 EUR
Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnini – po Zakonu o ohranjanju narave (ZON)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za pravne osebe
Taksa: Brezplačno
Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za fizične osebe
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (nusz) za prvih 5 let po vselitvi
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora (vloga razvojnih pobud iz zasebnega in javnega sektorja)
Taksa: 4,50 EUR
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - PRILOGA 8
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja - PRILOGA 9
Taksa: Brezplačno
Komunalna inšpekcija
Varstvo osebnih podatkov